Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Sammanslagning av två affärsområden inom Vattenfall

  För att möjliggöra interna synergieffekter och skapa ”ett ansikte mot kunden” genomfördes en omorganisation där den svenska delen av affärsområdet Energy Solutions (decentraliserade energilösningar) slogs ihop med Värme Sverige. Primärt berördes ett cirka 70-tal personer inom funktionerna marknad, sälj samt leverans och drift och ett integrationsprojekt genomfördes i syfte att göra samgåendet effektivt. På uppdrag av den svenska ledningsgruppen för Vattenfall Värme fick en konsult från Addcent i uppdrag att leda integrationsprojektet.

  Skapa förutsättningar för synergivinster

  Projektet genomfördes i ett antal olika strömmar som var och en fokuserade på frågeställningar kopplat till antingen styrning, process, organisation, IT eller change management. Några av de målsättningar som sattes upp för projektet var att:

  – Etablera en gemensam styrning samt skapa förutsättningar för att kunna följa upp lönsamhet genom att införa stöd för tidrapportering

  – Klargöra roller och ansvar inom organisationen samt se på ev. justeringar i den föreslagna organisationsstrukturen

  – Kartlägga dagens processer inom respektive affärsområde och identifiera möjlighet till framtida harmonisering och förbättring

  – Etablera en inriktning för framtida gemensamma IT-lösningar för bla CRM-system, fakturering och ärendehantering

  – Etablera ett koncept för att driva förändring och skapa engagemang samt ägandeskap i organisationen

  Involvering för engagemang, ägandeskap och framdrift

  Som en del i arbetet med att få verksamheten att känna delaktighet och ägandeskap bedrevs ett antal kommunikationsaktiviteter och samtliga chefer samt flertalet medarbetare involverades i arbetet inom de olika strömmarna. Affärsägare utsågs för specifika förbättringsaktiviteter och en överlämning till linjen gjordes i syfte att driva förändringen vidare även efter projektets slut.

  Konsult från Addcent drev projektet

  Konsulten från Addcent agerade projektledare och ansvarade för att ta fram en plan för projektets genomförande samt löpande styra och driva projektet. I uppdraget ingick även en stor del analysarbete, både kopplat till att definiera potentiella synergier och förbättringar inom process och organisationsområdet, samt att ta fram en målbild för framtida gemensamma IT-system i den sammanslagna verksamheten.

  Gå till nästa case

  Förstudie hos ledande mediakoncern