Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Förstudie inom printproduktion

  Stampen Media är en av Sveriges ledande mediekoncerner och västsveriges största mediehus med cirka 15 titlar på västkusten.

   

  I en förstudie ville man undersöka möjligheterna att utveckla och effektivisera printproduktionen för titlarna och se på möjligheterna att i ett första skede skapa en centraliserad redigeringshub och på sikt automatisera delar av processen.

   

  En konsult från Addcent fick i uppdrag att leda förstudien som resulterade i ett förslag på en ny produktionsmodell.

  Fokus på innehåll

  Tidningsvärlden genomgår en förändring där prenumerationsintäkter flyttas från papperstidningen till det digitala. Som ett led i detta skapas ett behov av förflytta organisationen mot ett angreppsätt präglat av ”digital first”, vilket karakteriseras av ett större fokus på innehåll. För att möjliggöra denna förflyttning är det nödvändigt att frigöra resurser från produktionen av papperstidningen till förmån för innehållskapande.

  Med den nya produktionsmodell som förstudien presenterade finns goda möjligheter att uppnå detta genom att:

   

  – Tid frigörs från planering och redigering av papperstidningen genom inrättandet av en central redigeringshub

  – En standardiserad och gemensam modell för tidningarna förenklar framtida automatisering av processen som i sin tur frigör resurser

  En gemensam modell med förtydligade ansvar

  Inom ramen för förstudien har en ny modell tagits fram vilket konkret inneburit att:

   

  – Roller och ansvar har förtydligats och renodlats

  – Att processen standardiseras mellan tidningarna

   

  Som underlag för förslaget har förstudien tittat på:

   

  – Hur dagens modell ser ut på de respektive tidningarna och skillnader och beröringspunkter mellan dem

  – Hur innehåll delas mellan tidningarna

  – Hur andra mediahus hanterat en liknande omställning

  – Ett business case för att värdera effekten av föreslagna förändringar

  Addcents bidrag i förstudien

  En konsult från Addcent fick ansvar att leda förstudien och har tillsammans med nyckelpersoner på de respektive tidningarna samlat in information som sammanställts och bearbetats. Förslagen har sedan validerats och godkänts i en intern styrgrupp bestående av primärt chefredaktörer från merparten av de större titlarna. Arbetet har genomförts genom intervjuer och mindre workshops.

  Gå till nästa case

  Marketing automation på Tele2