Vi hör gärna av oss!

Behöver ditt företag hjälp med förändring, eller är du sugen på att jobba här?

  Digital leverantörsdialog vid hantering av avvikelser

  Addcent har hjälp Nobina att optimera sina processer för hantering av kvalitetsavvikelser mot fordonsleverantörer. Till stöd implementerades Salesforce för effektiv ärendehantering mot fordonsleverantörer

  Nobina – ledande bussoperatör i Norden

  Nobina behövde optimera sina processer för hantering av kvalitetsavvikelser mot fordonsleverantörer. Hanteringen var administrativt tung och transparensen låg varför man såg en god potential till både besparingar och intäktsökningar inom ramen för ärendehanteringen. Målet var att införa en effektiv lösning där ett nytt systemstöd gav Nobina möjlighet att föra en tätare dialog med leverantörerna utan extra arbetsinsatser. Systemlösningen skulle även skapa förutsättningar för strukturerad uppföljning och mer överblickbar hantering av ärenden.

  “Inledande analysfas skapade en bra bild av kraven vilket underlättade införandet”

  Valet föll på Salesforce och en systemlösning infördes med det konkreta målet att hantera hela processen och kommunikationen med leverantörerna inom ramen för plattformen. Lösningen byggde på Salesforce Sales Cloud och Communities vilken gav leverantörerna möjlighet att logga in i en portal för att hantera de ärenden Nobina utfärdat. Projektet genomfördes i nära samarbete med verksamheten. På så sätt säkerställdes att lösningen motsvarade förväntningar och behov. Därtill gavs förutsättningar för Nobina att lära sig systemet för att själva kunna administrera lösningen efter införandet.

  Några av projektets framgångsfaktorer var:

  • Hög verksamhetsinvolvering med kontinuerliga avstämningar.
  • Iterativt angreppssätt.
  • Initial analysfas. Krav och behov detaljerades och prioriterades så att planering av implementationen nådde en tillräckligt hög detaljnivå att tidplan och kostnader blev realistiska och mer förutsägbara.

   

  Affärsvärden

  Utvecklad leverantörsdialog

  Kommunikationen blir mer proaktiv och den systematiska hanteringen skapar förutsättningar för leverantörerna att jobba mer förebyggande.

  Tidsvinster i hanteringen

  Den strukturerade hanteringen mha av Salesforce gör processen enklare och mer effektiv.

  Högre transparens och bättre uppföljning av kostnader

  Salesforce skapar bättre förutsättningar att få en överblick av kostnader relaterade till kvalitetsavvikelser.

  Gå till nästa case

  Utvärdera förbättringspotential i kundserviceorganisation